Tóm tắt câu hỏi:

Công ty Hợp danh Anpha gồm 5 thành viên. A góp 10%, B 25%, C chiếm 10%, D 15%, E 10%, H ( cán bộ hưu trí ) là thành viên góp vốn của công ty góp 30%. Điều lệ công ty quy định giống như luật DN. Ngày 25-3-2017, B với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty đã triệu tập phiên họp Hội đồng thành viên để quyết định về dự án đầu tư mới của công ty. Phiên họp được triệu tập hợp lệ, tất cả các thành viên của công ty đã tham dự, nhưng khi thông qua quyết định chỉ có A, C, D và E biểu quyết nhất trí sửa đổi điều lệ. Hỏi quyết định này đã được thông qua hay chưa? Vì sao?

Trả lời:

 1. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

 1. Nội dung tư vấn

Trong công ty hợp danh, Hội đồng thành viên công ty hợp danh là cơ quan quyết định cao nhất, bao gồm tất cả các thành viên hợp lại. Hội đồng thành viên công ty hợp danh bầu một thành viên làm Chủ tịch hội đồng thành viên, đồng thời kiêm giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định các công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp.

Các quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên hợp danh chấp thuận. Trong trường hợp công ty có thành viên nhiều hơn một phiếu biểu quyết thì điều lệ sẽ quy định cụ thể. Công ty Anpha có 5 thành viên số thành viên nhiều hơn một phiếu biểu quyết nên quyết định sẽ được thông qua theo khoản 3 điều 177 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Có thể bạn đang quan tâm :
hồ sơ giải thể công ty
Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công viêc kinh doanh của công ty. Nếu điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:

 1. Phương thức phát triển công ty
 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
 3. Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới
 4. Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên
 5. Quyết định dự án đầu tư
 6. Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn
 7. Quyết định mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn
 8. Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận, được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên
 9. Quyết định giải thể công ty

Theo tình huống việc thông qua quyết định về dự án đầu tư có 4/5 thành viên hợp danh biểu quyết nhất trí. Như vậy, quyết định về dự án đầu tư nói trên đã được thông qua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.