Tri Thức Cộng Đồng xin chia sẻ đến bạn đọc mẫu luận văn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cộng ty Minh Đức.

LỜI MỞ ĐẦU LUẬN VĂN

Bước sang thế kỷ mới, hòa cùng với sự biến đổi sâu sắc toàn diện của đất nước thì hệ thống kế toán Việt Nam cũng có những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc về chất góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trong điều kiện nền kinh tế đất nước đang đổi mới từng ngày đó, các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp sản xuất nói riêng phải ra sức cạnh tranh, tìm chỗ đứng vững chắc trên thị trường bằng các sản phẩm hàng hóa của mình. Mà các hàng hóa muốn cạnh tranh trên thị trường thì phải là những hàng hóa có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành hạ, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành sản xuất sản phẩm thì họ đều quan tâm tới chi phí sản xuất của sản phẩm đó là bao nhiêu, từ đó tính ra được giá thành, và với giá thành đó thì có được thị trường chấp nhận không? Đây là công việc rất khó khăn phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Trong đó kế toán được coi là công cụ quản lý sắc bén, hữu hiệu nhất để quản lý chi phí, quản lý giá thành sản phẩm.

Mục tiêu của luận văn là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích, đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần nội thất Minh Đức, nhận thức rõ được vai trò quan trọng của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Do đó em đã chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần nội thất Minh Đức” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được bố cục thành ba chương như sau:

Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần nội thất Minh Đức

Chương 3: Những biện pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần nội thất Minh Đức

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng hết sức và được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ ở phòng Tài chính – Kế toán của công ty, đặc biệt được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo – TS. Bùi Thị Thu Hương, nhưng do thời gian và trình độ kiến thức của bản thân có hạn, nhất là bước đầu mới tiếp cận thực tế nên còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Cô giáo – TS. Bùi Thị Thu Hương, các cán bộ phòng Tài chính – Kế toán của Công ty cổ phần nội thất Minh Đức đã giúp em hoàn thành luận văn này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Xem thêm: chi phí sản xuấtcác yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập

Phân loại chi phí sản xuất

– Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí

Theo cách phân loại này, căn cứ vào mục đích và công dụng của chi phí trong sản xuất để chia ra các khoản mục chi phí khác nhau, mỗi khoản mục chi phí chỉ bao gồm những chi phí có cùng mục đích công dụng, không phân biệt chi phí có nội dung kinh tế như thế nào. Vì vậy, toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được chia ra thành các khoản mục chi phí sau:

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm, lao vụ dịch vụ.

+ Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương và các khoản phải trả trực tiếp cho công nhân sản xuất, các khoản trích theo tiền lương công nhân sản xuất như kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội,,bảo hiểm y tế.

+ Chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung là các khoản chi phí sản xuất liên quan đến việc phục vụ và quản lý sản xuất trong phạm vi của phân xưởng, đội sản xuất. Chi phí sản xuất chung bao gồm các yếu tố chi phí sản xuất sau:

Chi phí nhân viên phân xưởng: Bao gồm chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương của nhân viên phân xưởng, đội sản xuất.

Chi phí vật liệu: Bao gồm chi phí vật liệu dùng chung cho phân xưởng sản xuất với mục đích là phục vụ và quản lý sản xuất.

Chi phí dụng cụ: Bao gồm chi phí về công cụ, dụng cụ dùng ở phân xưởng để phục vụ sản xuất và quản lý sản xuất.

Chi phí khấu hao tài sản cố định: Bao gồm toàn bộ chi phí khấu hao của TSCĐ thuộc các phân xưởng sản xuất quản lý và sử dụng.

Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm các chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho hoạt động phục vụ và quản lý sản xuất của phân xưởng, đội sản xuất.

Chi phí khác bằng tiền: Là các khoản chi trực tiếp bằng tiền dùng cho việc phục vụ và quản lý sản xuất ở phân xưởng sản xuất.

Phân loại chi phí theo cách này có tác dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, làm tài liệu tham khảo để lập định mức chi phí sản xuất và lập kế hoạch giá thành sản phẩm.

– Phân loại chi phí sản xuất căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế của chi phí (còn gọi là phân loại theo yếu tố)

Theo cách phân loại này người ta sắp xếp các chi phí có cùng nội dung và tính chất kinh tế vào một loại gọi là yếu tố chi phí, mà không phân biệt chi phí đó phát sinh ở đâu và có tác dụng như thế nào. Vì vậy toàn bộ chi phí sản xuất trong kỳ được chia thành các loại sau:

+ Chi phí nguyên liệu và vật liệu: Bao gồm giá mua, chi phí mua của nguyên vật liệu dùng vào hoạt đông sản xuất kinh doanh trong kỳ. Yếu tố này bao gồm: chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí nhiên liệu, chi phí phụ tùng thay thế và chi phí nguyên vật liệu khác.

+ Chi phí nhân công: Là các khoản chi phí về tiền lương phải trả cho người lao động, các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tiền lương của người lao động.

+ Chi phí khấu hao máy móc thiết bị: Yếu tố này bao gồm khấu hao của tất cả TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là số tiền phải trả cho các dịch vụ mua ngoài phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Chi phí khác bằng tiền: Là các khoản chi phí bằng tiền phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh ngoài các yếu tố chi phí nói trên.

Việc phân loại chi phí theo cách này giúp ta biết được kết cấu tỷ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, định mức về vốn lưu động cho kỳ sau, là tài liệu để tính toán thu nhập quốc dân.

– Phân loại theo khả năng quy nạp chi phí vào đối tượng kế toán chi phí

Theo cách này thì chí phí sản xuất kinh doanh được chia thành 2 loại:

+ Chi phí trực tiếp: Là những chi phí liên quan trực tiếp tới từng đối tượng kế toán tập hợp chi phí, chúng có thể được quy nạp trực tiếp cho từng đối tượng chịu chi phí.

+ Chi phí gián tiếp: Là các chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán tập hợp chi phí khác nhau nên không thể quy nạp trực tiếp cho từng đối tượng được, mà phải tập hợp theo từng nơi phát sinh chi phí khi chúng phát.sinh, sau đó quy nạp cho từng đối tượng theo phương pháp phân bổ gián tiếp.

Khi thực hiện phân bổ chi phí cho từng đối tượng, doanh nghiệp cần phải lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ phù hợp. Mức độ hợp lý của chi phí phân bổ cho từng đối tượng phụ thuộc vào tính hợp lý và khoa học của tiêu chuẩn phân bổ được lựa chọn.

Cách phân loại này có ý nghĩa đối với việc xác định phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất cho các đối tượng một cách đúng đắn và hợp lý.

Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu cầu quản trị chi phí trong doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể phân loại chi phí sản xuất theo các tiêu thức khác như:

Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng hoạt động….

Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm

* Giá thành sản phẩm

Giá thành sản xuất sản phẩm được xác định bao gồm những chi phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí khác được dùng để sản xuất hoàn thành một khối lượng sản phẩm lao động dịch vụ nhất định.

Chỉ tiêu gía thành sản phẩm luôn chứa đựng hai mặt khác nhau vốn có bên trong nó, đó là chi phí sản xuất đã chi ra và lượng giá trị sử dụng thu được cấu thành trong khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành.

Như vậy bản chất của giá thành sản phẩm là sự chuyển dịch giá trị các yếu tố chi phí vào những sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành.

Xem thêm: luận văn kế toán chi phí sản xuất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.